Bildiri Gönderme

Kabul Edilen Bildiriler ve Sunumları Hakkında

Toplantıda sunulmak üzere BİLDİRi kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak 4 Kasım 2022 tarihine kadar  .doc/docx formatın da bildiri gönderme formuna eklenmesi gerekmektedir.

Bildiri Özetleri Yazım Kurulları 

 1. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 2. Toplantıda bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 3. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi aşmamalıdır.
 4. Bildiri özetleri, Türkçe ve/veya İngilizce olarak yazılacak ve içerikleri birebir aynı olmalıdır.
 5. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum tercihi belirtilmelidir. Toplantı bilim kurulu gönderilen bildiriyi, kabul ya da reddetme yetkisine sahiptir. Sunumların sözel yada poster olarak sunulmasını talep edebilirler.
 6. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME (En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  a) ÖZET METNİ’ nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  b) İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin toplantı kaydını en geç 18 Kasım 2022 tarihinde tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 11 Kasım 2022 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur. Kabul edilen özetler (kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), dijital olarak indirilebilir Bildiri Özeti Kitabında yer alacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler basılmayacaktır.

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar

Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır. Her bildiri için ayrılan süre bilimsel programda ilan edilecektir.
Sunumlarınızın Çevrimiçi veya Çevrimdışı (Video Kayıt) olarak sunulması ile ilgili detaylar yazara iletilecektir. 

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi4 Kasım 2022
Bildiri Kabulü İlan Tarihi11 Kasım 2022
Erken Kayıt Son Tarihi18 Kasım 2022
Toplantı Tarihleri20-24 Aralık 2022
Kongreye Kalan Süre

18 Kasım 2022

20-24 Aralık 2022

 

Toplantıya Davet

Çocuk Sağlığına Yaşamını Adayan Değerli Meslektaşlarımız,
Enfeksiyon hastalıkları, insanın dünyada bulunduğu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Bildiri Gönderme

  9 Aralık 2021, Perşembe

  21:15-22:10

  OTURUM III: Sözlü Bildiriler

  Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Halil Özdemir

  21.15-21:20

  İki pediatrik lösemi olgusunda Ralstonia pickettii’ye bağlı kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu: Kateter çekilmeli mi? Hastane salgını mı?

  Hatice KARAOĞLU ASRAK

  21:20:21:25

  Nötropenik Hastada invaziv Saprochaete clavata enfeksiyonu

  Mehmet Arda KILINÇ

  21:25-21:30

  Öncesinde Sağlıklı Adölesan Olguda IFI ile Komplike Nötropenik Ateş, Sürpriz Tanı: Parvovirus B-19 İlişkili Myelodisplastik Sendrom

  Hafize Selma ÇETİN

  21:30-21:35

  Yenidoğanda Nocardia Otitidiscaviarum’a Bağlı Brankiyal Kleft Kist Enfeksiyonu

  İrem Ceren ERBAŞ

  21:35-21:40

  Akut Myeloid Lösemili Olguda İnvaziv Saprocheata Clavata Enfeksiyonu

  Zeynep ERGENÇ

  21:40-21:45

  Febril Nötropenili Çocukta Santral Venöz Kateter İlişkili Bacillus Cereus Bakteriyemisine Bağlı Beyin Absesi : Olgu Sunumu

  Şilem ÖZDEM ALATAŞ

  21:45-21:50

  Hematoonkoloji Hastalarında COVID 19: Tek Merkez Deneyimi

  Suna ÖZDEM

  21:50-21:55

  Kronik Granülamatöz Hastalık (KGH) Tanılı Hastada Mycobacterium Chelonae ve Aspergillus Pnömonisi Birlikteliği

  Gökcan ÖZTÜRK

  21:55-22:10

  Bol Soru, Bol Cevap

  11 Aralık 2021, Cumartesi

  11:15-12:05

  OTURUM VIII: Sözlü Bildiriler

  Oturum Başkanları: Solmaz Çelebi, Dilek Yılmaz Çiftdoğan

  11:15-11:20

  Erken Doğum Öyküsü Olan Olguda İntrakardiyak Aspergilloma: Olgu Sunumu

  Berfin ÖZGÖKÇE ÖZMEN

  11:20-11:25

  Solid Organ Nakli Sonrası Kutanöz Mukormikoz (Rhizopus) Enfeksiyonu

  Sevgi ASLAN

  11:25-11:30

  Kronik Rinosinüzit Zemininde Mukormikoz: Olgu Sunumu

  Mehtap AKÇA

  11:30-11:35

  Candida Albicans’a bağlı bir şant enfeksiyonu

  Esra ÇAKMAK TAŞKIN

  11:35-11:40

  İmmunkompetan bir Çocuk Olguda Rinoorbital Mukormikozis

  Selime TELEKE KAYMAZ

  11:40-11:45

  Relaps ALL Pediatrik Hastada Ekinokandin Direnci Olan Candida Albicans- Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonu ve Enfektif Endokardit

  Semra ŞEN BAYTURAN

  11:45-11:50

  Sistemik Lupus Eritematozusta İnvazif Aspergilloz

  Sevgi YAŞAR DURMUŞ

  11:50-12:05

  Bol Soru, Bol Cevap